.

شماره‌ « شبا » در انتقال وجه بین بانکی « پایا » و «ساتنا» مورد نیاز می باشد. لذا میتوانید با کلیک کردن بر روی بانک مورد نظر ، نسبت به تهیه شماره شبا خود اقدام نمائید.